Strafferett


Advokat Johnsen har hatt sedelighetssaker og voldssaker for domstolene - som forsvarer og bistandsadvokat. Narkotikasaker, trafikksaker, forsømmelse av hjelpeplikt ved dødsfall m.m. har han også ført for retten.


Høsten 2018 var advokat Johnsen en av to forsvarere i en større straffesak for tingretten - berammet over fire uker. Tiltalen omhandlet først og fremst økonomisk kriminalitet, men også andre forhold.


Deretter har vi hatt flere saker både for tingrett og lagmannsrett - som forsvarer og bistandsadvokat.