NAV - Trygderett


Advokat Johnsen har hatt en rekke saker for NAV Klageinstans, Trygderetten og domstolene. Dette gjelder blant annet uføretrygd, arbeidsavklaringspenger og sykepenger.

 
Vedtak om sosiale tjenester kan man få overprøvd hos Statsforvalteren.


I klagesaker på NAV-vedtak kan du ha krav på fri rettshjelp (altså advokat dekket), dersom du ikke overstiger de fastsatte inntekts- og formuesgrenser. Dette kan vi snakkes nærmere om. Vinner du saken, så er den klare hovedregel at det offentlige må dekke dine advokatutgifter.