Barnevern

Advokat Johnsen har prosedyreerfaring for fylkesnemnder og domstoler gjennom en årrekke. Barnevernssaker er gjennomgående krevende og belastende for alle involverte - ikke minst for barna og foreldrene. I disse sakene er det helt avgjørende med advokatbistand på et så tidlig stadium som mulig - slik at vi kan få påvirket prosessen og utfallet. I mange barnevernssaker fordres det kompetanse innenfor andre fagfelt; som for eksempel helserett og grensene mot barnefordelingssaker.


Det offentlige dekker advokatutgiftene fullt ut for nemnd og domstoler. 

I 2021 og 2022 har vi hatt fire saker til avgjørelse. I tre av disse har vi fått medhold, mens den fjerde i skrivende stund er til overprøving for domstolene.