Arbeidsrett


Advokat Johnsen har prosedyreerfaring for domstolene gjennom en årrekke, både når det gjelder oppsigelser og avskjed. Han har kompetanse fra arbeidstakersiden som tillitsvalgt i kommunal- og statlig sektor, og har blant annet vært med på å stifte en arbeidstakerforening. Han har kompetanse fra arbeidsgiversiden i ulike lederstillinger, også som en del av toppledelsen i et statlig tilsyn / direktorat. Han har ivaretatt det arbeidsrettslige i et av landets regionale helseforetak, og i denne forbindelse bistått underliggende helseforetak. Han bistår et konsern løpende i arbeidsrettslige forhold.


I de fleste saker får vi gode løsninger gjennom forhandlinger. Alternativt sørger vi for avgjørelser i domstolene.


I oppsigelses- og avskjedssaker kan du ha krav på fri rettshjelp (altså advokat dekket), dersom du ikke overstiger de fastsatte inntekts- og formuesgrenser.